เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ฐานข้อมูลใช้ฟรี
  กลับหน้าหลัก
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น และป้อนข้อความสำหรับสืบค้น
หัวข้อที่ต้องการสืบค้น
ค้นหาหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์น่าสนใจ เว็บไซต์อื่น ๆ
ใส่ข้อความสำหรับสืบค้น
กลับ

ลำดับที่ หัวข้อ Name
21 ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://injan.kmitnb.ac.th/search
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ สื่อสารสนเทศของสำนักหอสมุด
เยี่ยมชม 627 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
22 ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
http://www.lib.mut.ac.th/cataloguing/index.asp
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เยี่ยมชม 612 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
23 ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
http://lib.sau.ac.th/opac/
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม หนังสื วารสาร ดัชนีวารสาร ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เยี่ยมชม 566 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
24 ค้นหาหนังสือออนไลน์ โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
http://www.tlc.or.th
โครงการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิก
เยี่ยมชม 635 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
25 ค้นหาหนังสือออนไลน์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
http://202.28.16.20
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และดัชนีวารสาร (iPAC) ของห้องสมุด
เยี่ยมชม 600 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
26 ค้นหาหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
http://www.dhammaonlinelibrary.com
ให้บริการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับธรรมะและพุทธศาสนาออนไลน์
เยี่ยมชม 699 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
27 ค้นหาหนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย
http://library.mua.go.th/elib
ฐานข้อมูลห้องสมุดของทบวงมหาวิทยาลัย (Electronic Library on Web) ให้บริการค้นหารายการหนังสือ
เยี่ยมชม 653 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
28 ค้นหาหนังสือออนไลน์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
http://elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=kwdschex&lang=1&db=main&pat=&cat=&ski
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และบทความวารสารของห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เยี่ยมชม 542 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
29 ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/research
ข้อมูล กิจการวิจัย ทุนวิจัย รางวัลวิจัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลวิจัย
เยี่ยมชม 792 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
30 ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิจัยไทย
http://www.thairesearch.in.th
รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
เยี่ยมชม 923 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
31 ฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
http://www.trf.or.th/research
รวบรวมงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
เยี่ยมชม 584 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
32 ฐานข้อมูลออนไลน์ รีเสิร์ชเชอร์
http://www.researchers.in.th
เว็บไซต์ของ สกว.ฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในประเทศไทย
เยี่ยมชม 628 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
33 ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์ไทย
http://server2.tiac.or.th/thesis/form.htm
ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยี่ยมชม 618 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
34 ฐานข้อมูลออนไลน์ ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร
http://kmag.ku.ac.th
ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลผลการวิจัย งานวิจัยด้านการเกษตร
เยี่ยมชม 616 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
35 ฐานข้อมูลออนไลน์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/institute/eric/
แจ้งข่าวสาร การอบรม สัมมนาของสถาบัน อ่านบทความด้านสิ่งแวดล้อม บทความวารสารวิจัย สภาวะแวดล้อม
เยี่ยมชม 592 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
36 ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย สำนักวิทยบริการ มมส.
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/thesis/
ประกอบด้วยข้อมูล วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปบรรณานุกรมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
เยี่ยมชม 611 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
37 ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ มมส.
http://www.library.msu.ac.th/interface/singlemarc/_search/media/
ประกอบด้วย ทรัพยากรสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ
เยี่ยมชม 601 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
38 เว็บไซต์อื่น ๆ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeacesoutheastasia.org/
องค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
เยี่ยมชม 608 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
39 เว็บไซต์อื่น ๆ กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย)
http://www.greenpeace.org/seasia/th
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ ในเว็บไซต์ แสดงข้อมูลประวัติ งานรณรงค์
เยี่ยมชม 615 ครั้ง : แจ้งลิงค์เสีย
  1 2 [2]   [แสดง 19/39 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.