เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
2 thesis
 วิทยานิพนธ์
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
3 serial
 วารสาร
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
5 Rese
 รายงานการวิจัย
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
6 Res
 งานวิจัย
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
7 Ref
 หนังสืออ้างอิง
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
8 Pub
 สิ่งพิมพ์รัฐบาล
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
9 P
 โครงงาน
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
10 M
 แผนที่
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
11 Fic
 นวนิยาย
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
12 ds
 สารนิพนธ์ : Dissertation
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
13 bk
 หนังสือ
student doctor   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
teacher   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
14 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
student doctor   ยืมออกไม่ได้
student master    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
student   ยืมออกไม่ได้
teacher   ยืมออกไม่ได้
student teaching::|::ป.บัณฑิต   ยืมออกไม่ได้
กลับ Copyright 2024. All Rights Reserved.