เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มืองานวิศวกรรมไฟฟ้า= Tabellenbuch Elektrotechnik
   บรรเลง ศรนิล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.3
บ187ค 
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ = Leadership Becoming a resonant leader
   แมคคี, แอนนี. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4092
ม861ค 
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
   สุดา เธียรมนตรี. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.133
ส768ค 
คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ (อัพ..
   พิษณุ ปุระศิริ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
004
พ764ค 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์
   กิตินันท์ พลสวัสดิ์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
005.133
ก677อ 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
005.133
ศ683ค 
คู่มือสร้าง eBook ด้วย iBooks Author/ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ..
   ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.7
ท369ค 
รวมกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2519-2540
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.6138
ส886ร 2539. 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน พ.ศ. 2530-2541
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.06
ร155 2542 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย..
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
346.045
ร155 2541 
แรงงานสัมพันธ์= Labour relations
   กวี วงศ์พุฒ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

331.11
ก325ร 2540. 
รู้ลึกเรื่องลำโพง
   วิจิตร บุญชู. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3828
ว522ร 2542 
วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย/ู
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9593
ช485ว2539 
Basic+Advanced HTML5 CSS3+Javascript ฉบับสมบูรณ์
   จีราวุธ วารินทร์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.262
จ573บ 
๓ ส.(สะอาด สว่าง สงบ)
   พุทธทาสภิกขุ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
พ831ส 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 [1045]   [แสดง 15/20895 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.