เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อุทกวิทยา = Hydrology
   กีรติ ลีวัจนกุล. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.48
ก695อ 2543. 
อุทกวิทยา = Hydrology
   กีรติ ลีวัจนกุล. / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
551.48
ก695อ 
อุทกวิทยา = Hydrology
   วิโรจน์ ชัยธรรม / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.48
ว711อ 2541. 
อุทกวิทยาของน้ำผิวดิน
   ประกอบ วิโรจนกูฎ. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
551.488
ป188อ 2539. 
อุทธรณ์ฎีกา ฉบับ Concise : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ป..
   ประทีป อ่าววิจิตรกุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.07ป277ป 2551 
อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    / 2553
   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/av/cd..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ915.9304
อ818 2553 
อุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ
    / 2553
   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/av/cd..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ915.9304
อ818 2553 
อุทยานแห่งชาติธรรมชาติ...และนันทนาการ : คู่มือเพื่อการท่องเท..
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สร333.72
อ817 2549 
อุทยานใหม่ / โดย สภาธรรมของบาไฮแห่งประเทศไทย
    / 2534
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
297.93
อ817 2534. 
อุ่นไอสายใยรัก
   นาราจันทร์. / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
น482อ 2537 
อุบัติรักกามเทพ
   พาชินา. / 2553
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
พ594 2553. 
อุบัติร้ายอุบายรัก
   พิมพ์นรา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
พ716อ 2550 
อุปกรณ์การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์/โสรญา สุทธิ์นวล แล..
   โสรญา สุทธิ์นวล / 2553
   โครงงาน ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
คง128.6ส992อ 2553 
อุปกรณ์ควบคุมปั๊มผ่านสมาร์ทโฟน
   ศุภเชษฐ์ ผังรัมย์ / 2561
   โครงงาน ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง621.25
ศ684อ 
อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยหัดเดิน
   สมศักดิ์ พิเนตร / 2552
   โครงงาน ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง610.28
ส282อ 
อุปกรณ์ช่วยหาที่จอดรถ
   อดิศักดิ์ ไชยเพีย.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง658.381
อ129อ 2543 
อุปกรณ์ตากแห้งอาหารเพื่อสุขภาพอนามัย เนื้อแดดเดียว ไส้กรอก ด..
   วิษุวัต บุญทวี / 2552
    ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
คง621.47ว768อ 2552 
อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์ระบบรีโมต คอนโทรล
   ศักดิ์ชัย ท้วมเสงี่ยม.
    ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง629.276
ศ324ว 2543 
อุปกรณ์รับและจ่ายไฟสำหรับโรงงานและอาคารขนาดใหญ่
   โอฮามา,โชจิ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.319
อ969อ 2540. 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในงานอุตสาหกรรม = Industrial heat e..
   วอร์คเกอร์, จี. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.402
ว365อ 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.