เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = Business ..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
ม246ค 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = Business ..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
ม246ค 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย = Problemsof ..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320.9593
ม246ป 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเมืองไทย = Thai political e..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
330.9593
ม246ศ 2542 
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = B..
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
519.5
ม246ส 2535 
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = B..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
ม246ส 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = B..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.5
ม246ส 2543 
เอกสารการสอนเทคโนโลยีเคลือบผิว
   มุกดา เจียมเจริญ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
671.73
ม615อ 2542 
เอกสารคำสอนวิชาการจัดการการขาย
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
น586อ 
เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า - ส่งออก
   อาวุธ โพธิ์เล็ก / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
332.742
อ668อ 2539 
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา สษ. 610 การเขียนในงานส่งเสริม
   วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.066
ว582ก 2531 
เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สร016.00143
ก482ม 2552 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อขยายโ..
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สร371.9
ส691อ 2551 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (01306)
   ศิริพร เดกวา / 2544
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
155.6713
ศ463อ 2544 
เอกสารประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญา ชั้นปริญญาตรีภาค สอง : บท..
   ปรีดี เกษมทรัพย์ / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
340.1
อ855 2526 
เอกสารประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญาชั้นปริญญาตรี ภาคหนึ่ง : บ..
   ปรีดี เกษมทรัพย์ / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
340.101
อ885 2526 
เอกสารประกอบการสอนมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 03301
   ู เยาวลักษณ์ ชมนาวัง / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
304.2
ย547อ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน
   พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
781.62
พ131อ 
เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมพลศาสตร์
   อินทรชิต หอวิจิตร. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
620.104
อ741ก 2544 
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ม264อ 2540. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.