เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
   เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.6
ร861ก 
การพัฒนาการคิด
   ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ป322ก 
การพัฒนานโยบายสาธารณะ: ภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ=De..
   อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
320.6
อ362ก 
การพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC
   ภาสกร เรืองรอง. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.334
ภ493ก 
การพัฒนาบทเรียนบน TABLET PC
   ภาสกร เรืองรอง / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิ..
   บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.4
บ418ก 
การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development
   ชาญชัย อาจินสมาจาร / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
375.001
ช232ก 
การพัฒนาองค์การ
   เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658
ร861ก 
การเมืองการปกครอง เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ = Politics and admin..
   ดาณุภา ไชยพรธรรม. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320
ด382ก 
การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่
   เอนก เหล่าธรรมทัศน์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.9593
อ893ก 
การเมืองไทย : ระบบที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูปในการแก้ไขปัญหา
   ทินพันธุ์ นาคะตะ. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.9593
ท449ก 
การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน = Financial reporting and ..
   นุชจรี พิเชฐกุล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
657.3
น724ก 
การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา
   เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. / 2557
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
338.9593
ร861ก 
การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ
   วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
352.365
ว399ก 
การวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์= TRANSISTOR CIRCUITS ANALYSIS
   เพื่อชาติ สุขเรือน / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.3815 พ953ก 
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Multivariate sta..
   ยุทธ ไกยวรรณ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.535
ย351ก 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = TIME SERI..
   ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.55
ภ667ก 
การวิจัยการตลาด= MARKETING RESEARCH
   กุณฑลี รื่นรมย์ / 2553
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.83
ก712ก 
การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ = PUBLIC RELATIONS RESEARCH
   จินตวีร์ เกษมศุข / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
659.2072
จ484ก 
การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม = Holistically integrative re..
   นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.4
น136ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.