เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
   ร็อบบิ้น สตีเฟน พี / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4
ร187ก 2550. 
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน =Logistics management a..
   ฐาปนา บุญหล้า. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.5
ฐ312ก 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
   กรองทอง จุลิรัชนีกร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.9572
ก188ก 
การใช้และการตีความกฎหมาย
   อักขราทร จุฬารัตน. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.2
อ464ก 2553 
การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applica..
   สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.5
ส761ก 
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal reasoning
   วิชา มหาคุณ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
340.11
ว545ก 
การตลาดทางตรง = DIRECT MARKETING
   อรชร มณีสงฆ์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.8
อ317ก 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
   รัชนีกร วงศ์จันทร์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ร334ก 
การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate marketin..
   วิทวัส รุ่งเรืองผล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
333.33
ว347ก 
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management
   สันติ บุญภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.1024
ส581ก 
การบริหารช่องทางการตลาด = Marketing Channels Management
   ู สอ้าน โปรยบำรุง / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.84
ส493ก 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า =..
   โสภณ ภูเก้าล้วน. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.3
ส979ก 
การบริหารปกครองสาธารณะ(Public Governance): การบริหารรัฐกิจใน..
    / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
351
ก459 
การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์= EVM Economic value mana..
   เอกชัย บุญยาทิษฐาน. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.15
อ873ก 
การบริหารสำนักงาน = office management
   สุรัสวดี ราชกุลชัย. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
651.3
ส857ก 
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา = Administration of ed..
   จอมพงศ์ มงคลวนิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
371.2
จ197ก 
การปกครองท้องถิ่นจีน
   นิยม รัฐอมฤต / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.951
น366ก 
การประเมินโครงการ= แนวคิดและแนวปฎิบัติ
   เยาวดี วิบูลย์ศรี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.403
ย538ก 
การประเมินโครงการฝึกอบรม
   พิสณุ ฟองศรี. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.404
พ771ก 
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = Evaluation of french l..
   สิรจิตต์ เดชอมรชัย. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
440.07
ส728ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 [1066]   [แสดง 20/21309 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.