เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = English learning seri..
   ไลฟ์เอบีซี. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428.34
ล982ภ 
อำนาจใหม่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
   โกวิทย์ พวงงาม. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
352.1409593
ก952อ 
ชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ = The Warren Buffett S..
   บัฟเฟ็ตต์, แมรี่. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.632
บ272ช 
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
   ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.02
ท189ค 
วิจัยการเรียนการสอน
   ประสาท เนืองเฉลิม. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
370.72
ป396ก 
ผิดที่ไม่รู้
   ดังตฤณ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.35
ด319ผ 
จิตวิทยาทั่วไป = GENERAL PSYCHOLOGY
   เติมศักดิ์ คทวณิช / 2554
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
150
ต777จ 
วิไลวรรณ ศรีสงคราม...และคนอื่นๆ GENERAL PSYCHOLOGY
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
150
จ464 
จิตวิทยาสำหรับครู
   อัชรา เอิบสุขสิริ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
370.15
อ522จ 
จิตวิทยาสำหรับครู = Psychology for teachers
   ลักขณา สริวัฒน์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
370.15
ล218จ 
วิธีวิทยาการวิจัย = Research methology
   วาโร เพ็งสวัสดิ์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
370.7
ว486ว 
ศิลปวิจารณ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ = Television criticism
   นับทอง ทองใบ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.4575
น433ศ 
ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC
   นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.24076
น614ต 
ไขปริศนาอารยธรรมโลก
   ฮอห์ตัน, ไบรอัน. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
930.1
ฮ176ข 2552 
ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
   นิเวศน์ เหมวชิรวรากร. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.632
น678ต 
คัมภีร์สนามแม่เหล็ก = Electro-magnatic engineering
   วิรุฬห์ ณ สงขลา . / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
537
ว698ค 2549. 
ชีวิตและทางเลือก
   คลินตัน,ฮิลลารี. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
923.273
ค451ช 
ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน ศึกษากลุ่มเด็กน..
   อ้อมใจ อ่อนมาสาย / 2544
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ791.45
อ451ศ 
พื้นฐานธุรกิจ
   ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658
ธ152น 
คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์: test your EQ
   คาร์เตอร์,ฟิลิป. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
152.4
ค335ค 2552. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 [1066]   [แสดง 20/21309 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.