เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สื่อประชาสัมพันธ์= PUBLIC RELATIONS MEDIA
   อรุณรัตน์ ชินวรณ์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
659.2
อ413ส 
สื่อภาพยนต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นไทย
   สันศนีย์ กัณหา / 2547
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ384.8
ส599ส 
สื่อสาร อาหาร สุขภาพ
   กาญจนา แก้วเทพ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
613
ก425ส 
คุณธรรมนำความรู้
   อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.114
อ598ค 
สุดยอดทักษะการคิด Edward de Bono
   เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ด914ส 
หุ้นใหม่ : ความภูมิใจของจังหวัด IPOP
   ฐิติเมธ โภคชัย. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.6322
ฐ352ห 
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ/ู
   ู ภิญโญ สาธร / 2531
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
ภ5ห 2531 
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6
   ู พิชัย นิลทองคำ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

346.6พ624ป2535 
รักลูก ลูกรัก สอนลูกอย่างไรให้ได้ดี
   พระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม). / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
294.3444
พ337ร 2553. 
กฎหมายธุรกิจ = bnsiness law
   สุนัน ศิริสม / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
346.06
ส815ก 2539. 
การสอบสวนคดีในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
   ู สัญญา บัวเจริญ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
345.08
ส555ก 2544 
คณิตศาสตร์พานิชย์กรรม
   ู อนันต์อัตรู
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510.8650
อ165ค2524 
คำอธิบาย vet ภาษีซื้อทั้งระบบ : ฉบับประยุกต์
   ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2542 
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง ส..
   ู ประเสริฐ ตัณศิริ. / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)

346.07
ป418ค 2531. 
โครงงานHobby electronics 4
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)

621.381
ค962 2539. 
โครงงานHobby electronics 5
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.381
ค962 2539. 
ทฤษฎีและการคำนวนอิเล็กทรอนิกส์/ู
   ู สิทธิชัยโภไคยอุดม.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
621.381
ส722ท2533 
กูแน่
   สาทิส อินทรกำแหง. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613
ส637ก 
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1= Electronics laboratory1
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.381
ป135 2542 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 : ฉบับสมบูรณ์
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346
ม246ป 2537 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.