เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภาระภาษีกับงานสัญญา
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
336.2
ช445ภ 2540 
คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์
   นันทนี แขวงโสภา. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.369
น418ค 
คู่มือ Linux security
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.432
บ259ค 
คู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริง
   ดวงพร เกี๋ยงคำ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.446
ด211ค 
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.133
ธ647ค 
คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต
   วีรชาติ ตั้งจิรภัทร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
624.183
ว826ค 
คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล, / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
005.133
ธ647ค 
คู่มืองานวิศวกรรมไฟฟ้า= Tabellenbuch Elektrotechnik
   บรรเลง ศรนิล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.3
บ187ค 
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ = Leadership Becoming a resonant leader
   แมคคี, แอนนี. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4092
ม861ค 
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
   สุดา เธียรมนตรี. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.133
ส768ค 
คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ (อัพ..
   พิษณุ ปุระศิริ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
004
พ764ค 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์
   กิตินันท์ พลสวัสดิ์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
005.133
ก677อ 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
005.133
ศ683ค 
คู่มือสร้าง eBook ด้วย iBooks Author/ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ..
   ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.7
ท369ค 
รวมกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2519-2540
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.6138
ส886ร 2539. 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน พ.ศ. 2530-2541
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.06
ร155 2542 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย..
    / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
346.045
ร155 2541 
แรงงานสัมพันธ์= Labour relations
   กวี วงศ์พุฒ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

331.11
ก325ร 2540. 
รู้ลึกเรื่องลำโพง
   วิจิตร บุญชู. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3828
ว522ร 2542 
วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย/ู
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9593
ช485ว2539 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 [1065]   [แสดง 20/21282 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.