เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา: ฉบับอ้างอิง ตัวบท คำอธิบายแล..
   ู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.07
ส854ป 2540. 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
343.096
น711พ 2537. 
พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพ.ศ.2511
    / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.3025956
ส886พ 2536 
พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการพุทธศักราช 2483
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.351007
ส886พ 2537. 
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535
    / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
338.4791
น711พ 2538. 
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
   ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.35071
ส886พ 2536. 
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.33375
ส886ส 2537. 
ภาระภาษีกับงานสัญญา
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
336.2
ช445ภ 2540 
คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์
   นันทนี แขวงโสภา. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.369
น418ค 
คู่มือ Linux security
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.432
บ259ค 
คู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริง
   ดวงพร เกี๋ยงคำ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.446
ด211ค 
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.133
ธ647ค 
คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต
   วีรชาติ ตั้งจิรภัทร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
624.183
ว826ค 
คู่มือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล, / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
005.133
ธ647ค 
คู่มืองานวิศวกรรมไฟฟ้า= Tabellenbuch Elektrotechnik
   บรรเลง ศรนิล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.3
บ187ค 
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ = Leadership Becoming a resonant leader
   แมคคี, แอนนี. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4092
ม861ค 
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
   สุดา เธียรมนตรี. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.133
ส768ค 
คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ (อัพ..
   พิษณุ ปุระศิริ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
004
พ764ค 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# 2010 ฉบับสมบูรณ์
   กิตินันท์ พลสวัสดิ์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
005.133
ก677อ 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
005.133
ศ683ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 [1066]   [แสดง 20/21309 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.