เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


  

Business Source Complete
ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล  มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด  ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ได้นำไปอ้างอ้างอิงแล้วมากกว่า 1,300 ชื่อเรื่องการจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  เป็นวารสารชั้นนำในทุกๆสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี

ต้องการทดลองใช้ฐาน Business Source Complete คลิกที่นี่

Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี,วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ต้องการทดลองใช้ฐาน Academic Search Complete คลิกที่นี่

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล EBSCO (ภาษาไทย) คลิกที่นี่

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการ เพื่อรับ ID และ Password ในการเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2019. All Rights Reserved.