วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
  • เป็นแหล่งดำเนินการจัดหาและให้บริการตำราเรียน วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการเรียน การสอนและการวิจัย
  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติปัญญาและจิตใจ
  • ส่งเสริมและแนะแนวการอ่านแก่นักศึกษาให้นักศึกษาสามารถหาความสุข ความเพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งมีวิจารณญาณในการอ่าน
  • ให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้หนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า