REPAIR SYSTEM

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งซ่อม

ตารางแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง แจ้งซ่อม รายละเอียด ห้อง หน่วยงาน ผู้แจ้ง สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
2020-12-02 15:03:35 คอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์มีปัญหา 142 สำนักกิจการนักศึกษา ประกายรัตน์ ใจเที่ยง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี -
2020-12-02 14:36:49 เครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษติดทุกครั้งเวลาปริ้น 513 สำนักทรัพย์สินและอาคารสถานที่ สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี แจ้งซ่อม - -
2020-12-02 14:34:43 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ 511 สำนักงานอธิการบดี สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี แจ้งซ่อม - -