เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ..

400 พ662ภ 2544 .
ภาษากับวัฒนธรรม / ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ .

401.4 ท473ภ 2535 .
การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / อรุณี วิริ..

401.4107 อ418ก 2532 .
การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / อรุณี วิริ..

401.4107 อ418ก 2532 .
Language, culture, and education : essays / es..

401.9 M219L
ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

401 ส991ป 2552.
ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

401 ส991ป 2552.
ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

401 ส991ป 2552.
ภาษาสื่อสารมวลชนมีคนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม.

404.4 ส111ภ 2541.
ภาษาสื่อสารมวลชนมีคนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม.

404.4 ส111ภ 2541.
ภาษาสื่อสารมวลชนมีคนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม.

404.4 ส111ภ 2541.
การใช้ 1500 idioms เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z / ..

412.55 ส582ก 2539 .
การใช้ 1500 idioms เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z / ..

412.55 ส582ก 2539 .
TOEFL workbook / Marilyn J. Rymniak, Janet Shan..

415 R995T
Modern English Vocabulary / สุจริต สุระเสียง

415 ส749ม
สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน..

415 ร333ส 2540
สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน..

415 ร333ส 2540
ทฤษฎีไวยากรณ์ = Grammatical theories / อมรา ปร..

415 อ293ท 2544
หลักภาษาไทย (ว่าด้วยคำไทยที่มาจากบาลีและสันสกฤต..

415 อ932ห 2526
ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น = Dialect geography / สมทรง ..

417ส251ภ 2543
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [58]   [แสดง 20/1151 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.