เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อีเล็คทรอนิคส์ทางการแพทย์
   ชูศักดิ์ เวชแพศย์. / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
610
ช6870 2526. 
อีเลิร์นนิง:จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ=e-Learning:from theory to ..
   ฐาปนีย์ ธรรมเมธา / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.334 ฐ229อ 
อุณหพลศาสตร์ 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ : สรุปทฤษฎี โจทย์พร้อมวิธ..
   มนตรี พิรุณเกษตร. / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.402
ม152อ 2535. 
อุณหพลศาสตร์ 1= Thermodynamics1
   มนตรี พิรุณเกษตร. / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
621.402
ม152อ 2542. 
อุณหพลศาสตร์ 1= Thermodynamics1
   มนตรี พิรุณเกษตร. / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.402
ม152อ 2537. 
อุณหพลศาสตร์ 2= Thermodynamics1
   มนตรี พิรุณเกษตร. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.402
ม152อ 2540. 
อุณหพลศาสตร์ =Thermodynamics : ฉบับ ปวส.
   มนตรี พิรุณเกษตร / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
621.4021
ม151อ 2540 
อุณหพลศาสตร์1= thermodynamics I
   อินทรชิต หอวิจิตร / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.402
อ741อ 2540 
อุณหพลศาสตร์: สำหรับอุตสาหกรรมซีพีไอ
   เกริกชัย สุกาญจนัจที. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.402
ก764อ 2538. 
อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
   วิชัย ตันศิริ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.1
ว541อ 2549 
อุดมศึกษาไทย
   จรัส สุวรรณเวลา / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
378.593
จ158อ 2545 
อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.593
พ975อ 2546 
อุดมศึกษาวิพากษ์ : รวมบทวิเคราะห์วิจารณ์การอุดมศึกษาไทย
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378
พ 975 อ 2542 
อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
   อุดร ตันติสุนทร / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.83 อ799อ 
อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม : ระบบการควบคุมภายในสำหรับอ..
   ยรรยง ธรรมธัชอารี. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.402
ย143อ 2549. 
อุดหนุน 4 ทิศ : คิดใหม่เรื่องเงินเพื่อการศึกษา
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
379.1
ก793อ 2547 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry
   นิศา ชัชกุล. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
910
น687อ 2554 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry
   บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
910
บ563อ 2548 
อุตสาหกรรมและการรีไซเคิล
   ฮอนดะ,อะทสึฮิโระ. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.4458
ฮ195อ 2547 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุคหลังความตกลง ATC
   สมคิด พุทธศรี. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
338.47677
ส234อ 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 [1093]   [แสดง 20/21855 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.