เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อขยายโ..
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สร371.9
ส691อ 2551 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (01306)
   ศิริพร เดกวา / 2544
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
155.6713
ศ463อ 2544 
เอกสารประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญา ชั้นปริญญาตรีภาค สอง : บท..
   ปรีดี เกษมทรัพย์ / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
340.1
อ855 2526 
เอกสารประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญาชั้นปริญญาตรี ภาคหนึ่ง : บ..
   ปรีดี เกษมทรัพย์ / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
340.101
อ885 2526 
เอกสารประกอบการสอนมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 03301
   ู เยาวลักษณ์ ชมนาวัง / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
304.2
ย547อ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน
   พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
781.62
พ131อ 
เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรมพลศาสตร์
   อินทรชิต หอวิจิตร. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
620.104
อ741ก 2544 
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ม264อ 2540. 
เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (901-102) = So..
   เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ก768อ 
เอกสารประกอบการสอนสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน = Credits and..
   จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์. / 2525
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
332.7
จ272ส 2525. 
เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา คณิตศาสตร์1
    / 2522
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
อ599 2522 
เอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
    / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
629.8
ส293อ 2539. 
เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่ม..
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
382.9
อ885 2552. 
เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
382.92
อ884 2552 
เอกสารวิชาการส่งออกกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ชุดที่ 1 พัฒนาความรู้ส..
    / 2530
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
382.6
อ884 2532 
เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิ..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.73
ม246อ 2543 
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน = East As..
   แฟร์แบงค์, จอห์น เค. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
950
ฟ861อ 2550 
เอ็นทร้านส์ไม่ติดแล้วจะไปเรียนที่ไหน
    / 2545
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ371.21
อ894 2545. 
เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื..
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
303.6
อ917 2549 
เอาชนะคำว่า"ไม่"ใช่เรื่องยาก
   ยูริ,วิลเลี่ยม. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.405
ย486อ 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 [1092]   [แสดง 20/21839 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.