เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเงินธุรกิจ= BUSINESS FINANCE
   กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.15
ก137ก 
การจัดการการเงิน = Financial management
   เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
658.15
ฉ413ก 
การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า = Warehouse and distri..
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.785
ค357ก 
การจัดการความปลอดภัยพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย ..
   เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.11
ฉ489ก 
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เพ็ญศรี ปักกะสีนัง. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.404
พ899ก 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic mana..
   ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4012
พ992ก 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
   อนันต์ชัย คงจันทร์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.3
อ169ก 
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
   ร็อบบิ้น สตีเฟน พี / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4
ร187ก 2546. 
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
   ร็อบบิ้น สตีเฟน พี / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4
ร187ก 2550. 
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน =Logistics management a..
   ฐาปนา บุญหล้า. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.5
ฐ312ก 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
   กรองทอง จุลิรัชนีกร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.9572
ก188ก 
การใช้และการตีความกฎหมาย
   อักขราทร จุฬารัตน. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340.2
อ464ก 2553 
การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applica..
   สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.5
ส761ก 
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal reasoning
   วิชา มหาคุณ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
340.11
ว545ก 
การตลาดทางตรง = DIRECT MARKETING
   อรชร มณีสงฆ์ / 2554
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
อ317ก 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
   รัชนีกร วงศ์จันทร์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ร334ก 
การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate marketin..
   วิทวัส รุ่งเรืองผล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
333.33
ว347ก 
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management
   สันติ บุญภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.1024
ส581ก 
การบริหารช่องทางการตลาด = Marketing Channels Management
   ู สอ้าน โปรยบำรุง / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.84
ส493ก 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า =..
   โสภณ ภูเก้าล้วน. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.3
ส979ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 [1092]   [แสดง 20/21839 รายการ] Copyright 2007. All Rights Reserved.