เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสื่อสารการตลาด = Marketing communications(ปรับปรุงใหม่)/ด..
   ดารา ทีปะปาล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
ด424ก 
การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
   ปาริชาต สถาปิตานนท์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.2
ป554ก 
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
   ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.2
ณ299ก 
การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนต์อิงประวัติศาสตร..
   องอาจ สิงห์ลำพอง, / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.4309593
อ117ก 
ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว
   ณัฐพบธรรม. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
ณ339ถ 
ลูกสาวเลี้ยงกันยังไงดี = Raising girls : why girls are diffe..
   ปรอยชอฟฟ์, กีเซลา. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.433
ป179ล 2548. 
ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership..
   รัตติกรณ์ จงวิศาล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ร365ภ 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
   สัมมา รธนิธย์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4092
ส615ภ 
ภาวะผู้นำแบบบริการ : concepts, theories, and research
   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ส616ภ 
ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ : แนวคิดและการวิจัย = Global leaders..
   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ส616ภ 
ภาวะผู้นำร่วมสมัย = Contemporary leadership
   ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ช446ภ 
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง=(Language and Politics/The ..
   ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320
ช892ภ 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
   จิรวัฒน์ เพชรรัตน์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.9124
จ512ภ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = English learning seri..
   ไลฟ์เอบีซี. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428.34
ล982ภ 
อำนาจใหม่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
   โกวิทย์ พวงงาม. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
352.1409593
ก952อ 
ชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ = The Warren Buffett S..
   บัฟเฟ็ตต์, แมรี่. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.632
บ272ช 
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
   ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.02
ท189ค 
วิจัยการเรียนการสอน
   ประสาท เนืองเฉลิม. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
370.72
ป396ก 
ผิดที่ไม่รู้
   ดังตฤณ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.35
ด319ผ 
จิตวิทยาทั่วไป = GENERAL PSYCHOLOGY
   เติมศักดิ์ คทวณิช / 2554
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
150
ต777จ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 [1091]   [แสดง 20/21804 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.