เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
   รัชนีกร วงศ์จันทร์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.024
ร334ก 
การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate marketin..
   วิทวัส รุ่งเรืองผล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
333.33
ว347ก 
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management
   สันติ บุญภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.1024
ส581ก 
การบริหารช่องทางการตลาด = Marketing Channels Management
   ู สอ้าน โปรยบำรุง / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.84
ส493ก 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า =..
   โสภณ ภูเก้าล้วน. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.3
ส979ก 
การบริหารปกครองสาธารณะ(Public Governance): การบริหารรัฐกิจใน..
    / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
351
ก459 
การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์= EVM Economic value mana..
   เอกชัย บุญยาทิษฐาน. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.15
อ873ก 
การบริหารสำนักงาน = office management
   สุรัสวดี ราชกุลชัย. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
651.3
ส857ก 
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา = Administration of ed..
   จอมพงศ์ มงคลวนิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.2
จ197ก 
การปกครองท้องถิ่นจีน
   นิยม รัฐอมฤต / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.951
น366ก 
การประเมินโครงการ= แนวคิดและแนวปฎิบัติ
   เยาวดี วิบูลย์ศรี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.403
ย538ก 
การประเมินโครงการฝึกอบรม
   พิสณุ ฟองศรี. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.404
พ771ก 
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส = Evaluation of french l..
   สิรจิตต์ เดชอมรชัย. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
440.07
ส728ก 
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
   เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.6
ร861ก 
การพัฒนาการคิด
   ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ป322ก 
การพัฒนานโยบายสาธารณะ: ภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ=De..
   อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ / 2555
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
320.6
อ362ก 
การพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC
   ภาสกร เรืองรอง. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.334
ภ493ก 
การพัฒนาบทเรียนบน TABLET PC
   ภาสกร เรืองรอง / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิ..
   บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.4
บ418ก 
การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development
   ชาญชัย อาจินสมาจาร / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
375.001
ช232ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 [1091]   [แสดง 20/21804 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.