เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = TIME SERI..
   ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519.55
ภ667ก 
การวิจัยการตลาด= MARKETING RESEARCH
   กุณฑลี รื่นรมย์ / 2553
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.83
ก712ก 
การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ = PUBLIC RELATIONS RESEARCH
   จินตวีร์ เกษมศุข / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
659.2072
จ484ก 
การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม = Holistically integrative re..
   นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.4
น136ก 
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา
   วิโรจน์ สารรัตนะ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
370.72
ว712ก 
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา = Researc..
   สันติ บุญภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.72
ส581ก 
การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ = Research & evaluation ..
   สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
374.07
ส876ก 
การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
001.433
ส324ก 
การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนำไปใช้
   ชนาธิป พรกุล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
371.3
ช149ก 
การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว
   เสถียร เชยประทับ. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.23
ส894ก 
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม = Communication and soci..
   จินตวีร์ เกษมศุข. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.2
จ484ก 
การสื่อสารการตลาด = Marketing communications(ปรับปรุงใหม่)/ด..
   ดารา ทีปะปาล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
ด424ก 
การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
   ปาริชาต สถาปิตานนท์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.2
ป554ก 
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
   ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.2
ณ299ก 
การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนต์อิงประวัติศาสตร..
   องอาจ สิงห์ลำพอง, / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.4309593
อ117ก 
ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว
   ณัฐพบธรรม. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
ณ339ถ 
ลูกสาวเลี้ยงกันยังไงดี = Raising girls : why girls are diffe..
   ปรอยชอฟฟ์, กีเซลา. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.433
ป179ล 2548. 
ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership..
   รัตติกรณ์ จงวิศาล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ร365ภ 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
   สัมมา รธนิธย์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4092
ส615ภ 
ภาวะผู้นำแบบบริการ : concepts, theories, and research
   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4092
ส616ภ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 [1093]   [แสดง 20/21855 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.