เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิไลวรรณ ศรีสงคราม...และคนอื่นๆ GENERAL PSYCHOLOGY
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
150
จ464 
จิตวิทยาสำหรับครู
   อัชรา เอิบสุขสิริ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.15
อ522จ 
จิตวิทยาสำหรับครู = Psychology for teachers
   ลักขณา สริวัฒน์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.15
ล218จ 
วิธีวิทยาการวิจัย = Research methology
   วาโร เพ็งสวัสดิ์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
370.7
ว486ว 
ศิลปวิจารณ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ = Television criticism
   นับทอง ทองใบ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.4575
น433ศ 
ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC
   นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.24076
น614ต 
ไขปริศนาอารยธรรมโลก
   ฮอห์ตัน, ไบรอัน. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
930.1
ฮ176ข 2552 
ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
   นิเวศน์ เหมวชิรวรากร. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.632
น678ต 
คัมภีร์สนามแม่เหล็ก = Electro-magnatic engineering
   วิรุฬห์ ณ สงขลา . / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
537
ว698ค 2549. 
ชีวิตและทางเลือก
   คลินตัน,ฮิลลารี. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
923.273
ค451ช 
ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน ศึกษากลุ่มเด็กน..
   อ้อมใจ อ่อนมาสาย / 2544
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ791.45
อ451ศ 
พื้นฐานธุรกิจ
   ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658
ธ152น 
คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์: test your EQ
   คาร์เตอร์,ฟิลิป. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
152.4
ค335ค 2552. 
สื่อประชาสัมพันธ์= PUBLIC RELATIONS MEDIA
   อรุณรัตน์ ชินวรณ์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
659.2
อ413ส 
สื่อภาพยนต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นไทย
   สันศนีย์ กัณหา / 2547
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ384.8
ส599ส 
สื่อสาร อาหาร สุขภาพ
   กาญจนา แก้วเทพ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
613
ก425ส 
คุณธรรมนำความรู้
   อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.114
อ598ค 
สุดยอดทักษะการคิด Edward de Bono
   เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ด914ส 
ถอดรหัสคาสิโนออนไลน์
   ุ ณัฐกร วิทิตานนท์ / 2564
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
795
ณ816ถ 
หุ้นใหม่ : ความภูมิใจของจังหวัด IPOP
   ฐิติเมธ โภคชัย. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.6322
ฐ352ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 [1091]   [แสดง 20/21804 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.