เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤ..

519.5 ส834ส 2554
สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤ..

519.5 ส834ส 2554
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษ..

519.5 อ514ท
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษ..

519.5 อ514ท
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษ..

519.5 อ514ท
สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / อุไรวรรณ เทพ..

519.5 อ858ส 2529
Statistical analysis for engineers and scienti..

519.502 B216S 1994
Beginning statistics: schaum is outline of theo..

519.5076 S834B 1998.
Beginning statistics: schaum is outline of theo..

519.5076 S834B 1998.
Beginning statistics: schaum is outline of theo..

519.5076 S834B 1998.
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม / ปารเมศ ชุติมา.

519.53 ป551ก 2545
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม / ปารเมศ ชุติมา.

519.53 ป551ก 2545
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม / ปารเมศ ชุติมา.

519.53 ป551ก 2545
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร..

519.53 ว619ส
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for Window /..

519.535 ก399ก 2544
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Mul..

519.535 ย351ก
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Mul..

519.535 ย351ก
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Mul..

519.535 ย351ก
สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.

519.54 ศ232ส 2536
สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.

519.54 ศ232ส 2536
  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [94]   [แสดง 20/1879 รายการ] Copyright 2007. All Rights Reserved.