เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

 1. https://www.adb.org/publications/search
 2. https://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=9da6157e-b73c-4a1f-b5ee-040d6e34494c%40sessionmgr4006
 3. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
 4. http://www.worldbank.org/en/research/brief/economic-monitoring


ภาษาไทย

 1. http://www.mfa.go.th/business/th/links/143
 2. http://www.econ.tu.ac.th/econtuarchive/
 3. http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=thesis&menu=23&pgmenu=98&lang=th&link=
 4. http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/GovernmentFinanceGFS1?language=TH


รวมลิ้งค์ฐานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

 1. http://econ.src.ku.ac.th/cras/index.php/database-cras


ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของแบงค์ชาติ

 1. https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/default.aspx
 2. https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/RegionalEconFinance/Pages/default.aspx
 3. https://www.bot.or.th/thai/schedulerelease/pages/statisticmainlist.aspx

ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2024. All Rights Reserved.