เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 


        สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน "วารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง และจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด :
            วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถศึกษาและดูรายละเอียดการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารบริหารรัฐกิจได้จากเว็บไซต์นี้ โดยวารสารบริหารรัฐกิจมีเป้าหมายสูงสุดคือการพลักดันให้วารสารบริหารรัฐกิจสามารถเข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป


กำหนดการตีพิมพ์วารสาร 3 ฉบับต่อปี :
     ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน (1 มกราคม - 30 เมษายน)
     ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม (1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม (1 กันยายน - 31 ธันวาคม)

การรับสมัครบทความ :
     รับตลอดปี

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร :
     - รัฐศาสตร์
     - รัฐประศาสนศาสตร์
     - นิติศาสตร์
     - การบริหารจัดการภาครัฐ
     - การจัดการสิ่งแวดล้อม
     - สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ต่าง ๆ :


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว 
โทร : 088-119-2665

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
โทร. / โทรสาร. 0-5377-6131


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2024. All Rights Reserved.