เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี.

001.4 ศ452ท
ทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี.

001.4 ศ452ท
การวิจัยการโฆษณา = Advertising research : AD 40..

001.4024659 จ747ก 2531.
การวิจัยการโฆษณา = Advertising research : AD 40..

001.4024659 จ747ก 2531.
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ชไมพร กาญจนก..

001.42 ช185ร
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ชไมพร กาญจนก..

001.42 ช185ร
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์= Fundamentals of em..

001.42 ธ37พ
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์= Fundamentals of em..

001.42 ธ37พ
พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์= Fundamentals of em..

001.42 ธ37พ
การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่/ บุญชม ศรีสะ..

001.42 บ421ก
การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่/ บุญชม ศรีสะ..

001.42 บ421ก
การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่/ บุญชม ศรีสะ..

001.42 บ421ก
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข

001.42 ว172ร
การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือ..

001.42 ว247ก
การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือ..

001.42 ว247ก
การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือ..

001.42 ว247ก
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research techniq..

001.42 ส724ท 2554
เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research techniq..

001.42 ส724ท 2554
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทา..

001.42 ส761ท
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม =..

001.42 อ579ร
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [124]   [แสดง 20/2466 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.