เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
การวิจัยขั้นดำเนินงาน : การวิเคราะห์เชิงปริมาณท..

001.422 ก398ก 2540
การวิจัยขั้นดำเนินงาน : การวิเคราะห์เชิงปริมาณท..

001.422 ก398ก 2540
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.422 ก398ก 2546
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย : ก..

001.422 ท278ก 2543
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ (SPSS versi..

001.422 พ884ส 2544.
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / ไพโรจน์ ตีรณธนา..

001.422 พ992ส 2530
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / ไพโรจน์ ตีรณธนา..

001.422 พ992ส 2543
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32..

001.422 ม246ก 2535
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32..

001.422 ม246ก 2535
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32..

001.422 ม246ก 2535
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32..

001.422 ม246ก 2535
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32..

001.422 ม246ก 2535
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่..

001.422 ส882ก 2546.
การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา = Sampling in educat..

001.422 อ825ก 2537
การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา = Sampling in educat..

001.422 อ825ก 2537
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิ..

001.424 ส773ก 2553
การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to Operations ..

001.424 ฮ459ก 2553
การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to Operations ..

001.424 ฮ459ก 2553
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [124]   [แสดง 20/2466 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.